پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ،به وب سایت عاشقانه دلتنـــــــــــگ تر از همیشـــــــــــه خوش آمدید لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 
ایـن روزا
نوشته شده در سه شنبه یکم مهر 1393
ساعت : 12:4
نویسنده : حسن سمنگانی

 

ایـن روزا مـیـگـذره بـا تـمـوم خـوبـی هـا و بـدی هـاش..
مـیـگـذره بـا هـمـه قـشـنـگـیـو زشـتـی هـاش...
شـبـاشـم مـیـگـذره...
بـاهـمـه ی تـنـهـایـیـاش...بـا هـمـه ی دلـتـنـگـیـاش...
یـه روزی صـدای قـهـقـه خـنـدمـون تـا اسـمـون مـیـرسـیـد...
یـه روزم صـدای گـریـمـونـو بـا ریـتـم دوش اب حـمـوم تـنـظـیم میـکـردیـم تـا کـسـی صـداشـو نـشـنـوه...
یـه روز خـوشـحـالـشـون کـردیـم...
یـه روز نـاراحـتـمـون کـردن....
یـه روز حـسـرت داشـتـیـم یـه روز ارزو بـه دلـمـون گـذاشـتـن.....
مـیـدونـم مـثـه مـنـم یـه شـبـایـی داشـتـیـد کـه از دسـه خـدا هـم کـاری بـر نـمـیـومـد...

شـبـایـی کـه بـغـضـتـون از اسـمـونـم مـیـزد بـالــا...

گـذشـت دیـگـه نـگـذشـت؟؟؟؟

گـذشـت امـا چـجـوری...

هـعـی...
یـه روزی دوسـت داشـتـیـم امـا دوسـمـون نـداشـتـن...
یـه روزی دوسـمـون داشـتـن امـا دلـی نبـود کـه دوسـشـون داشـتـه بـاشـیـم...
یـه روزایـی جـوون شـدیـم امـا تـا شـبـش پـیـر شـدیـم...

از دسـه غـصـه هـامـون...
یـه روزایـی یـواشـکـی عـاشـق شـدیـم ...

یـواشـکـی دیـدیـمـش...

یـواشـکـی دلـمـون بـراش ضـعـف رفـت...

امـون از گـریـه هـای یـواشـکـی بـیـادش اونـم از سـر دلتـنـگــی..
یـه شـبـایـی پـر حـرف بـودیـم سـکـوت کـردیـم...
یـه روزایـی وابـسـتـه شـدیـم بـدون ایـنـکـه بـخـوایـم...
یـه روزایـی هـم جـدا شـدیـم بـازم بـدون ایـنـکـه بـخـوایـم...
یـه شـبـایـی اصـن نـگـذشـت امـا مـا ازش گـذشـتـیـم..

چـجـوریـش مـهـم نـیس..
یـه شـبـایـی هـم بـد گـذشـت...

سـخـت گـذشـت ...

بـا درد گـذشــت...
یـه شـبـایـی داد زدیـم امـا جـز دلـمـون هـیـچ کـس صـدامـونـو نـشـنـیـد...
یـه شـبـایـی هـمـه چـی بـود الـا اونـی کـه بـایـد مـیـبـود...
یـه شـبـایـی هـوا عـجـیـب دونـفـره بـود اما هـمـون شـبـا مـا بـودیـمـو تـنـهـایـیمون..
یـه شـبـایـی روی مـاهو سـتـارهـا رو هـم کـم کـردیـم بـا دردامـون...
صـبـح شـد مـاهـو سـتـاره رفـتـن امـا مـا هـنـوز بـیـدار بـودیـم...
یـه روزایـی دلـمـونـو دادیـم یـه شـبـی شـکـسـتـه شـو پـسـمـون دادن...
یـه روزایـی خـاطـره سـاخـتـیـم یـه شـبـایـی رویــا....
یـه شـبـایـی بـیـاد خـاطـره هـامـون خـابـمـون بـرد تـا بـه امـیـد رویـاهـامـون بـیـدار شـیـم...
یـه شـبـایـی خـاطـرهـا بـود امـا نـه امـیـدی بـود نـه رویـایــی...
یـه شـبـایـی بـه یـادش بـالـشـت مـونـو بـغـل کـردیـم بـاهـاش حـرف زدیـم...

بـاهـاش رویـا سـاخـتـیـم..مـثـه دیـوونـه هـا..
یـه شـبـایـی هـم هـمـون بـالـشـت بـود کـه اشـکـامـونـو دیـد و پـاک کـرد و دم نـزد...
یـه روزایـی خـنـدیـدیـم امـا بـغـضـمـون گـرفـت ...
یـه شـبـایـی بـغـض کـردیـم امـا خـنـدیـدیـم...
یـه شـبایـی رو بـا یـه اهـنـگـهـای خـاص سـر کـردیـم...

هـی گـذاشـتـیـمـشـون رو تــکرار تـا صـبح فـقـط اونـو گـوش مـیـکـردیـم...
یـه روزایـی دلـمـونـو خـوش کـردیـم بـه مـعـجـزه...

شـایـد کـسـی دوبـاره بـیـادو هـمـه چـی بـشـه مـثـه روز اول امـا نـشـد کـه نـشـد...
یـه روزایـی حسـودیـمـون شـد بـه یـه کـسـایـی...

بـغـض کـردیـم...
یـه شـبـایـی نـداشـتـه هـامـون بـیـشـتـر از داشـتـه هـامـون بــود...
یـه روزایـی یـه چـیـزایـی دیـدیـم کـه از توو داغـونـمـون کـرد..
یـه شـبـایـی نـفـسـمـون بـرید از ایـن هـمـه بـغـض...
یـه شـبـایـی نـفـس کـم اوردیـم...امــا دووم اوردیــم...
یـه روزایـی فـقـط زنـده بـودیـم ...زنـدگـی نـکـردیـم...
یـه شبـایـی زنـده هـم نـبـودیـم فـقـط بـودیـم...هـمیـن..
یـه روزایـی بـا یـه کـسـی کـل دنـیـا رو حـریـف بـودیـم
یـه روزایـی هـم بـا کـل دنـیـا یـه نـفـر رو هـم حـریـف نـبـودیـم..
خـیـلـی هـا خـواسـتـن مـا رو بـسـازن امـا خـرابـمـون کـردن...
خـیـلـی هـا خـواسـتـن هـمـدردی کـنـن امـا شـدن خـوده درد واسـه مـا...
یـه روزی ...یـه شـبـی.. دلـمـونـو بـد شـکـسـتن...از هـمـه ی ایـن روزا و شـبـا هـم بـگـذرم امـا..

از دلـــــــــــــم نـمـیـگـذرم ...

:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی، متن عاشقانه بسیار زیبا، دست نوشته دلتنگی، متن عاشقانه ی احساسی، متن تنهایی ودلتنگی جدید روز، عشق…
:: برچسب‌ها: درد دل یه دلتنگ, متن دلتنگی, دلنوشته دلتنگی, دلتنگترازهمیشه, دلنوشته تنهاییدلتنگ بی قرار
نوشته شده در شنبه بیستم اردیبهشت 1393
ساعت : 13:56
نویسنده : حسن سمنگانی

اون که نخواست پیشم باشه

خودش هم صبرش رو بهم بده

..........خدایا..........

دلتنـــــــــــگم

گرفتی عشقم رو

جواب قلبم رو بده

 با این دل بی قرار چکنم

خیلی بی قرارم

 بدون اون طاقت ندارم

خدایاجوابش رو بده

:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی، دست نوشته دلتنگی، متن عشقولانه کوتاه، متن تنهایی ودلتنگی
:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن دلتنگی, دلتنگترازهمیشه, بی قرار, دلتنگ بیقراردلم میخواهد
نوشته شده در چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393
ساعت : 12:0
نویسنده : حسن سمنگانی
عکس دختر عاشقانه


دلم میخواهد …


چند وقــتی کرکره دلمو بکشم پاییـــن …


یه پارچـــه سیـاه بزنم درش و بنـویسم:


کسی نمـــــــرده


فقط دلـــــــــم گرفتــــــه…!


:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی، متن عاشقانه بسیار زیبا
:: برچسب‌ها: سکوتی میان تاریکی احساس, احساس خاموش, تاریکی راه عشق, متن عاشقانه روز جدید جدیدســرنوشتــ
نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392
ساعت : 13:1
نویسنده : حسن سمنگانی


×بایـَـد بــه بعضی ها گــُفت :


نــه عـَـزیزَم انقـَـנرام بیـکـار نیستـَـم . . .

کـه بخوآم حآل تـــو رو بگیرَمــ !

میشینـَـم ایـن جآ پام رو میذآرَم رو پاهآمــ

" ســرنوشتــ " خودش دهـنـتُ سـِـرویس مے کــُـنـه ×:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی، دست نوشته دلتنگی، متن عاشقانه کوتاه، متن بسیار زیبا با موضوع تنهایی، متن عاشقانه جدید، احساس من…
:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن احساسی, متن عشقولانه, متن رومانتیک روز, متن جدید عاشقانه" هنوز قهری "
نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم دی 1392
ساعت : 19:9
نویسنده : حسن سمنگانی


دلم تنگ شده برا روزایی که:


شبا اس میدادی" مال خودمی "


روزا بیست بار اس میدادی" دوست دارم "


ولی قهر میکردم،قبل از اینکه بخوابی اس میدادی" آشتی نکردیمااااااا "


" هنوز قهری "


دلم تنگ شده:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی، متن عاشقانه بسیار زیبا، دست نوشته دلتنگی، متن عاشقانه کوتاه، متن عاشقانه کوتاه جدید، متن عشقولانه کوتاه
:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن احساسی, متن عشقولانه, متن رومانتیک روز, متن جدید عاشقانهوقـــــتی پـُر از حـــرفی
نوشته شده در دوشنبه دوم دی 1392
ساعت : 14:21
نویسنده : حسن سمنگانی

http://mj9.persianfun.info/img/92/9/Namayesh-Ehsas17/30.jpg


همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی

وقتـــی بغــــض میکـــُنی

وقتـــی دآغونــــی

وقــــتی دلــِت شکــــستـه

دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ

انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :


“بیخـــیآل“…:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی، متن عاشقانه بسیار زیبا، متن بسیار زیبا، دست نوشته دلتنگی، متن عاشقانه کوتاه
:: برچسب‌ها: سکوتی میان تاریکی احساس, احساس خاموش, تاریکی راه عشق, متن عاشقانه روز جدید جدیددلتنگ که باشی
نوشته شده در دوشنبه هجدهم آذر 1392
ساعت : 20:29
نویسنده : حسن سمنگانی

دلتنگ که باشی ،

آدم دیگری می‌شوی

خشن‌تر.. عصبی‌تر.. کلافه‌ تر و تلخ‌ تر

و جالبتر اینکه ، با اطرافیان هم کاری نداری

همه اش را نگه میداری و دقیقا سر کسی خالی میکنی ،

که دلـتنگ اش هستی...
:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی، دست نوشته دلتنگی، متن عاشقانه کوتاه جدید، متن تنهایی ودلتنگی جدید روز
:: برچسب‌ها: دلتنگترازهمیشه, دلتنگ همیشگی, دلتنگ ترازهمیشه, دلتنگ که باشیدلتنگترازهمیشه
نوشته شده در جمعه بیست و چهارم آبان 1392
ساعت : 19:57
نویسنده : حسن سمنگانی
دلتنگی


به اندازه ی دلتنــــــــگی هایم

 

به مـــــــــــــن بـــــــدهکاری...

 

وعـــــــــده ما باشــــــــــــــــد

 

روزی که دلتــــــــــنگم شدی

:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی، متن تنهایی ودلتنگی، متن تنهایی ودلتنگی جدید روز، متن عاشقانه جدید، دلتنگترازهمیشه، دلتنـــــــــــگ تر از همیشـــــــــــه
:: برچسب‌ها: متن دلتنگی, دلتنگترتزهمیشه, دلتنگ همیشگی, دلتنگ ترازهمیشهمی نویسم تا بدانی
نوشته شده در سه شنبه سی ام مهر 1392
ساعت : 21:40
نویسنده : رهگذر تنهایی


برایِ تــــو می نویسم


می رومـــ و پشتـــــ خواهمـــ کــرد به تمـــامیِ تپشــهایِ این دقایــــق

دل خواهمــ کَنـد 

بی تـــــو خواهمــ زیـستـــــ

گوش خواهــمــ سپـرد 

فریــاد خواهمــ شد 

مهربان نخواهمــ بـود ،

دل نخواهمــ سپرد 

آرامـــــتر که شدمــ


بــــــی تــــــو خواهمــ مــــــرد ...

:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی، متن عاشقانه بسیار زیبا، متن بسیار زیبا
:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن احساسی, متن عشقولانه, متن رومانتیک روز, متن جدید عاشقانهحرف های ناگفته ...
نوشته شده در سه شنبه سی ام مهر 1392
ساعت : 21:37
نویسنده : رهگذر تنهاییپــــ ن : بی احساس بودی . . .
بهتر که تمام شد !

بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور . . .

+ بهــای سنگیـــنــی دادم. . .
تــا فهمـــیـدم
کـســی را کـه "قـصـد" مــانـدن نـدارد. . .
بــایـد راهــی ڪــرد . . .!!!

+ به او بگویید : خیالش راحت !
شادیش را اشک می ریزم ...
لازم نیست بلندتر بخندد..
.

خدا لعنت کند دل بیچاره ی من را ....

+ چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

+ از همه آشناترم رفت و دیگه منو نخواس . .
فرصت گفتن نداد حتی برای التماس . .
+ بعضیا کات مات حالیشون نیست !
فقط دوس دارن بازی کنن !+ زندگیمون شده سریال
امروز خودشو میبینیم فردا تکرارشو !

+ با وجود تو عشق در من تغییر معنا داده است،
به لجن میکشی واژه ها را . . .


+
دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!
 


رو عکس کلیک کنید لطفا
وب شایسته عزیزدعا کنید واسه شایسته


تو رو خدا واسه سلامتیش دعا کنید.


به روی سجـــده افتـــــادم که التمــــاست بکنم

تا روزی که زنـــده باشم شیــون و فریـاد میکنم

سنگ لهت خورد به سرم دارم به باور میرسم

جوونــیمـو نــذر میکنــم بذار به عشقـــــم برسم

دستــایـی که شدن دراز به قبــله از روی نیـــاز

اشــک چشام میریـــزه باز به روی مهــر و جانمــاز

رو شـــدت دلــــتنگیــــام پـــیـــرهنشو میکشــــم

ســــــجاده دریــــا شــــده و هــــنوز دارم اشـــــک مـــیریـــزم

یـه حســی تـــو دلـــــم میــگه نمــــاز آخـــر منــه

نــذار نمـــــاز آخــــرم شبیـــه قلبـــــــم بشکــــنه

یا اونـــو بـرگـــردون بهــــم یا جونـــمو ازم بگیـــر

ای دل بی کســم بسه اینقـــدر بهونــشو نگیــر

تــــو رو خـــدا آروم بگیــــر

پر از تــشویشــم و انــگار نمـــاز آرامشــم میده

تمام تقویـــم عمـــرم دلـــم ظلـــم و ستـم دیده

خدایــا تو این سجــده ازت میخـوام که برگــرده

ببین که دست تقدیـــرم منو خونیـــن جگر کرده

غم داره می کشه منو خــــدا واسم یه کاری کن

قایق عشــق و شادیمو غریـــق غصــه ها نکن

پـــاهام دیگه جــون نداره به کی باید تکیه کنـم

وقت شنیـــدن اذان دلـــــم میخواد گریـــه کنـم

گریــــه کنم که با غمـــت خونه کنی توی دلـــم

نـــاله زدم که بشنــوی درد و دلامــو بهت بگــم

رکعت به رکعت نماز ، اشکام چکید رو گونه هام

با سیب سرخ صورتم جلوی دوست و آشناهام

چرا صدای هق هق ام گوش هاشو کر نمیکنه

تا کی خـــدا خــــدا کنم عــزرائیـل راحتم کنه ...

وقت تشهد و سلام بغضـم شکست توی گلـوم

به روی سجـــده افتـــادم نـــذار بمیــــره آرزوم


ارزوم بود کــــه کنارتـــــ پیر شــــم

فکر نمیکردم یه روز از زنـــــده بودن سیر شــــم

با رکوع و با قنوتـــــ و با ســــجود

خواسته ی اشــــــــک چــــشام وصــــل تـــــو بود ...پــــ ن : استـغــفا ر مـی کـنـم . . .
از آن دوستـت دارم هایـی که . . . حرامت شد . . .

+ خواستم هرچه را که بوی تو میداد بسوزانم ؛ جانم آتش گرفت !

+ خیال تو می ارزد به داشتنِ همه !

+ میخواهم از درد بگریزم ولی درد بدون من تنها میماند ؛

که این خود درد دیگری است !

+ کنج تنهایی من قشنگ تر از بودن با کسی ست که ،

هر بار دلش به هوای دیگری می پرد !

+ از اینکه به اطاقم بیایی و در را باز کنی هراس ندارم
فقط
قبل از آمدن تماس بگیر
شاید کمی پیر شده باشم ..

+ دلــم برای کسی تنــگ است ...
که آمــد ...
نمــاند ...
و رفـــت ...
و پــایــان داد به هــرچه داشتــــــم !

+ تنهایی آنجایی ست که نبودنت آه هیچکس را بلند نکند !

+ دل هرزه ای ندارم که از این بوم رو اون بوم بشینه ...
دلخوشی آخرش تو بودی ...
خاکش کردم (مخاطب خاص )

+ هوس سیگار کشیدن روی پشت بام
چند وقتیه به جونم افتاده
دلم میخواد به آسمون نزدیکتر بشم
دودش که اذیتت نمیکنه خدا…!

+ هى لعنتى!
بیا باهم بازى کنیم:
تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار،
من هم،
"شماره غریبه هاى توى گوشى أت را"

+ چقدر تلخ بود کودکیم !

که سیگار را قاتل پدرم می دانستم

و چقدر سخت است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می بوسم . . .

+ نیمه گم شده ی دیگری ، به اشتباه تمام من شده بود !

+ مرا کجا صدقه کرده ای که مدام بلای بی تو بودن به سرم می آید !

+ خاکستر سیگارم را به تو ترجیح دادم

چون که او تنها حنجره ام را به آتش کشید و تو وجودم را …:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی