پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ،به وب سایت عاشقانه دلتنـــــــــــگ تر از همیشـــــــــــه خوش آمدید لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 
دلتنگی
نوشته شده در سه شنبه یکم مهر 1393
ساعت : 12:7
نویسنده : حسن سمنگانی
 

 

http://setfa.net/images/lnk7j763j2gm3oxed8wp.gif

 

 ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ،
 ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ!
 ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻱ!
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ!
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ!
ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ  ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ! ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ...
ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺎﻧﮕﺎﻫﺶ
ﺑﺎﮐﻼﻣﺶ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﺵ
ﺑﺎ ﺑﻮﺩﻧﺶ....
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴﺎﺯﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ
ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ...
گاهي هم آنچنان قلبت را ميشکند که هيچ بند زني قادر به درست کردنش نيست...

 

 

:: موضوعات مرتبط: متن عاشقانه ی احساسی، متن تنهایی ودلتنگی، باور میکنم...، بخشش
:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن دلتنگی, متن عاشقانه رومانیک, دلتنگ همیشگیlایـن روزا
نوشته شده در سه شنبه یکم مهر 1393
ساعت : 12:4
نویسنده : حسن سمنگانی

 

ایـن روزا مـیـگـذره بـا تـمـوم خـوبـی هـا و بـدی هـاش..
مـیـگـذره بـا هـمـه قـشـنـگـیـو زشـتـی هـاش...
شـبـاشـم مـیـگـذره...
بـاهـمـه ی تـنـهـایـیـاش...بـا هـمـه ی دلـتـنـگـیـاش...
یـه روزی صـدای قـهـقـه خـنـدمـون تـا اسـمـون مـیـرسـیـد...
یـه روزم صـدای گـریـمـونـو بـا ریـتـم دوش اب حـمـوم تـنـظـیم میـکـردیـم تـا کـسـی صـداشـو نـشـنـوه...
یـه روز خـوشـحـالـشـون کـردیـم...
یـه روز نـاراحـتـمـون کـردن....
یـه روز حـسـرت داشـتـیـم یـه روز ارزو بـه دلـمـون گـذاشـتـن.....
مـیـدونـم مـثـه مـنـم یـه شـبـایـی داشـتـیـد کـه از دسـه خـدا هـم کـاری بـر نـمـیـومـد...

شـبـایـی کـه بـغـضـتـون از اسـمـونـم مـیـزد بـالــا...

گـذشـت دیـگـه نـگـذشـت؟؟؟؟

گـذشـت امـا چـجـوری...

هـعـی...
یـه روزی دوسـت داشـتـیـم امـا دوسـمـون نـداشـتـن...
یـه روزی دوسـمـون داشـتـن امـا دلـی نبـود کـه دوسـشـون داشـتـه بـاشـیـم...
یـه روزایـی جـوون شـدیـم امـا تـا شـبـش پـیـر شـدیـم...

از دسـه غـصـه هـامـون...
یـه روزایـی یـواشـکـی عـاشـق شـدیـم ...

یـواشـکـی دیـدیـمـش...

یـواشـکـی دلـمـون بـراش ضـعـف رفـت...

امـون از گـریـه هـای یـواشـکـی بـیـادش اونـم از سـر دلتـنـگــی..
یـه شـبـایـی پـر حـرف بـودیـم سـکـوت کـردیـم...
یـه روزایـی وابـسـتـه شـدیـم بـدون ایـنـکـه بـخـوایـم...
یـه روزایـی هـم جـدا شـدیـم بـازم بـدون ایـنـکـه بـخـوایـم...
یـه شـبـایـی اصـن نـگـذشـت امـا مـا ازش گـذشـتـیـم..

چـجـوریـش مـهـم نـیس..
یـه شـبـایـی هـم بـد گـذشـت...

سـخـت گـذشـت ...

بـا درد گـذشــت...
یـه شـبـایـی داد زدیـم امـا جـز دلـمـون هـیـچ کـس صـدامـونـو نـشـنـیـد...
یـه شـبـایـی هـمـه چـی بـود الـا اونـی کـه بـایـد مـیـبـود...
یـه شـبـایـی هـوا عـجـیـب دونـفـره بـود اما هـمـون شـبـا مـا بـودیـمـو تـنـهـایـیمون..
یـه شـبـایـی روی مـاهو سـتـارهـا رو هـم کـم کـردیـم بـا دردامـون...
صـبـح شـد مـاهـو سـتـاره رفـتـن امـا مـا هـنـوز بـیـدار بـودیـم...
یـه روزایـی دلـمـونـو دادیـم یـه شـبـی شـکـسـتـه شـو پـسـمـون دادن...
یـه روزایـی خـاطـره سـاخـتـیـم یـه شـبـایـی رویــا....
یـه شـبـایـی بـیـاد خـاطـره هـامـون خـابـمـون بـرد تـا بـه امـیـد رویـاهـامـون بـیـدار شـیـم...
یـه شـبـایـی خـاطـرهـا بـود امـا نـه امـیـدی بـود نـه رویـایــی...
یـه شـبـایـی بـه یـادش بـالـشـت مـونـو بـغـل کـردیـم بـاهـاش حـرف زدیـم...

بـاهـاش رویـا سـاخـتـیـم..مـثـه دیـوونـه هـا..
یـه شـبـایـی هـم هـمـون بـالـشـت بـود کـه اشـکـامـونـو دیـد و پـاک کـرد و دم نـزد...
یـه روزایـی خـنـدیـدیـم امـا بـغـضـمـون گـرفـت ...
یـه شـبـایـی بـغـض کـردیـم امـا خـنـدیـدیـم...
یـه شـبایـی رو بـا یـه اهـنـگـهـای خـاص سـر کـردیـم...

هـی گـذاشـتـیـمـشـون رو تــکرار تـا صـبح فـقـط اونـو گـوش مـیـکـردیـم...
یـه روزایـی دلـمـونـو خـوش کـردیـم بـه مـعـجـزه...

شـایـد کـسـی دوبـاره بـیـادو هـمـه چـی بـشـه مـثـه روز اول امـا نـشـد کـه نـشـد...
یـه روزایـی حسـودیـمـون شـد بـه یـه کـسـایـی...

بـغـض کـردیـم...
یـه شـبـایـی نـداشـتـه هـامـون بـیـشـتـر از داشـتـه هـامـون بــود...
یـه روزایـی یـه چـیـزایـی دیـدیـم کـه از توو داغـونـمـون کـرد..
یـه شـبـایـی نـفـسـمـون بـرید از ایـن هـمـه بـغـض...
یـه شـبـایـی نـفـس کـم اوردیـم...امــا دووم اوردیــم...
یـه روزایـی فـقـط زنـده بـودیـم ...زنـدگـی نـکـردیـم...
یـه شبـایـی زنـده هـم نـبـودیـم فـقـط بـودیـم...هـمیـن..
یـه روزایـی بـا یـه کـسـی کـل دنـیـا رو حـریـف بـودیـم
یـه روزایـی هـم بـا کـل دنـیـا یـه نـفـر رو هـم حـریـف نـبـودیـم..
خـیـلـی هـا خـواسـتـن مـا رو بـسـازن امـا خـرابـمـون کـردن...
خـیـلـی هـا خـواسـتـن هـمـدردی کـنـن امـا شـدن خـوده درد واسـه مـا...
یـه روزی ...یـه شـبـی.. دلـمـونـو بـد شـکـسـتن...از هـمـه ی ایـن روزا و شـبـا هـم بـگـذرم امـا..

از دلـــــــــــــم نـمـیـگـذرم ...

:: موضوعات مرتبط: متن دلتنگی، متن عاشقانه بسیار زیبا، دست نوشته دلتنگی، متن عاشقانه ی احساسی، متن تنهایی ودلتنگی جدید روز، عشق…
:: برچسب‌ها: درد دل یه دلتنگ, متن دلتنگی, دلنوشته دلتنگی, دلتنگترازهمیشه, دلنوشته تنهاییچند وقتیست
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393
ساعت : 15:47
نویسنده : حسن سمنگانی

 

چند وقتیست همه دلگیرند از من.....

 

دلیل می خواهند....

 

مدرک می خواهند برای غمگین بودنم....

 

برای ناامید بودنم....برای تلخ شدنم.......

 

نگران نباشید....من نه غمگین شده ام...

 

نه ناامید....نه تلخ.......

 

فقط مدتیست به دنبالشان می گردم.....

 

مدتیست گم شده اند....

 

صبرم....تحملم......امیدهایم.....انگیزه ام......

 

نمیدانم کدام صفحه ی قصه ی سرگذشتم جا گذاشتمشان.......


:: برچسب‌ها: متن دلتنگی, متن عاشقانه باموضوع دلتنگی, دلتنگترازهمیشه, متن عاشقانهزمزمه کن
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393
ساعت : 15:43
نویسنده : حسن سمنگانی

♥زمزمه کن تو گوشم . . . ♥
 
♥ همون حرفــــا . . .♥
 
♥ مثل همون روزا . . . ♥
 
♥ عزیز من کیـــه؟ ♥
 
♥ نفـــس من کیـــه؟ ♥
 
♥عشـــق من کیـــه؟ ♥
 
♥زندگیـــه من کیـــه؟ ♥
 
♥ عمـــر من کیـــه؟♥
 
♥ ومن همونطور که سـرم رو شــونـته ♥
 
♥♥ هــــی بگم منم مـــــن !♥♥


:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن عشقولانه, متن احساسی, متن احساسی عاشقانهبرای همه وقت ها
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393
ساعت : 15:41
نویسنده : حسن سمنگانی
10346646747990631926831668292071165097797nrlvU4.jpg

برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی.برای همه وقت هایی که به حرف هایم گوش دادی.برای همه وقت هایی که به من جرات و شهامت دادی.برای همه وقت هایی که مرا در آغوش گرفتی.برای همه وقت هایی که با من شریک شدی.برای همه وقت هایی که خواستی در کنارم باشی.برای همه وقت هایی که به من اعتماد کردی.برای همه وقت هایی که مرا تحسین کردی.برای همه وقت هایی که باعث راحتی و آسایش من بودی.برای همه وقت هایی که گفتی "دوستت دارم"برای همه وقت هایی که در فکر من بودی.برای همه وقت هایی که برایم شادی آوردی.برای همه وقت هایی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی.برای همه وقت هایی که دلتنگم بودی.برای همه وقت هایی که به من دلداری دادی.برای همه وقت هایی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی.به خاطر همه ی این ها هیچ وقت فراموش نکن که :لبخند من به تو یعنی " عاشقانه دوستت می دارم "آغوش من همیشه برای تو باز است.همیشه برای گوش دادن به حرفهایت آمادگی دارم.همیشه پشتیبانت هستم.من مثل کتابی گشوده برایت خواهم بود.فقط کافی است چیزی از من بخواهی ,بلافاصله از آن تو خواهد شد.می خواهم اوقاتم را در کنار تو باشم.من کاملا به تو اطمینان دارم و تو نفس من هستی.در دنیا تو از هرکسی برایم مهم تر هستی.همیشه دوستت دارم چه به زبان بیاورم چه نیاورم.همین الان در فکر تو هستم.تو همیشه برای من شادی می آوری به خصوص وقتی که لبخند بر لب داری.من همیشه برای تو اینجا هستم و دلم برای تو تنگ است.هر وقت که احتیاج به درد دل داشتی روی من حساب کن.من هنوز در چشمانت گم شده هستم.تو در تمام ضربان های قلبم حضور داری...... بعضی وقتا هست،که دوست داری یکی کنارت باشه،محکم بغلت کنهبذاره اشک بریزی تا سبک بشیبعد آروم تو گوشت بگه:دیوونه چته؟!من که باهاتم..


:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن عشقولانه, متن احساسی, متن احساسی عاشقانه, متن عاشقانه طولانیزیادی ساکت شده ام
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393
ساعت : 15:35
نویسنده : حسن سمنگانی

این روزها زیادی ساکت شده ام
نمیدانم چرا حرفهایم بجای گلویم از چشمانم بیرون می آیند...  
چه خوب که میدونی چقدر دلم بهانه ی تو رو میگیره هر روز
چه خوب که میدونی چقدر دلم هوای با تو بودن کرده
چه خوب که میدونی چقدر دلم از این روزهای سرد بی تو بودن گرفته
چه خوب که میدونی چقدر دلم برای ضرب آهنگ قدمهایت
گرمی نفسهایت ، مهربانی صدایت تنگ شده
چه خوب که میدونی چقدر دلواپس توام 
چه خوب که میدونی چقدر تنهام ، چقدر خسته ام
و چقدر به حضور سبزت محتاجم
اخه
توتنهاکسیی که

منومیفهمی وحالمومیدونی


:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن عشقولانه, متن احساسی, متن احساسی ع اشقانهگاهے
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393
ساعت : 15:31
نویسنده : حسن سمنگانی


گاهے برو... گاهے بمان... گاهے بخند...
گاهے گریه... گاهے حرف بزن... گاهے فریاد بزن...
گاهے قدم بزن... گاهے سکوت کن... گاهے رها شو...
گاهے ببخش... گاهے یاد بگیر... گاهے سفر کن...
گاهے اعتماد کن... گاهے فراموش کن... گاهے زندگی کن...
گاهے باور کن... گاهے بزرگ باش... گاهے کوچک باش...
گاهے چتر باش... گاهے باران باش. گاهے دریا...
گاهے برکه... گاهے همه چیز... گاهے هیچ چیز...
اما همیشه  انسان باش...


:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن عشقولانه, متن احساسی, متن احساسی ع اشقانهعشـــ♥ـق یعـــــنی
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393
ساعت : 15:29
نویسنده : حسن سمنگانی

 عشــــق یعـــــنی
 
.....
 
وقــتـــــی ناراحــــــتم
 
.....
 
 وقتــــــــی بغض کـردم
 
....
 
بغلم کـــنی و بگـــــــی
 
...
 
ببیـــنم چشـــــماتو
 
 
... 
 
منـــو نـــــــگاه کن
 
... 
 
اگه گریــــــــــه کنی
 
...
 
قـــــــــــهر میکنم میرمـا
 :: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن عشقولانه, متن احساسی, متن احساسی ع اشقانهبــــعـضــی وقــتـا
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393
ساعت : 15:25
نویسنده : حسن سمنگانی

بــــعـضــی وقــتـا آدم  
عــجیـبــــ دلــش میــخـواد
 یــکـی بــهــش گیـــر بـــده!
 ازش بــپــرســه کــجـایــی؟؟
کــجــا میــری؟؟؟
کــی میـــای؟؟؟
 زود بـــرو خــونــه !
رســیـدی زنـگــــ بـــزن !!
هـــوا ســـرده لــبـاس گـــرم
بـپـــوش !!
 تـــا دیـــر وقــتــــ
 بـــیـدار نــمـــون !!
 حـــتـی بــاهاتــــ قهــرکـــنـه ...
بــاهــاش قــهــر کــنــی...
 نـــازت رو بــکـشـــه!!
 نـــصـفــه شــبـی
 بـهـتــــ اســـ امــــ اســـ بـــده...
بـــدونــی تــو بــی خــوابیــاشـــم
 بــه یــادتـــه...
بـــایـد یـــکـــی بـــاشــه !! 
نـــگـرانـتــــ بـــاشـــه !!
 بـــایــد یـــکــی بـــاشــه !!
 بـهـتــــ بــگـــه...
  مــواظـبــــ خـــودت بــاش...
  آدم هـــی مـــیخــواد بــه
 روی خـــودش نـــیــاره...
 هــی بـگـــه هــمیــنـجـــوری
 خــیـلــیـــم خـــوبــه !!
 ولــی یـــه وقتـــایی دیـگــه...
 نـــمیـــشــه، دیـــگــه ...
 نــمیــتـونـــه!!
 بـــعـضـــی وقـــتــا آدم حـس
 میــکنــه مــیخــواد یـــه
  حـــرفـایـی رو بـــشـنـــوه...
یــــه حـــسـایــی رو
 تـــجــربــه کــنـــه!!
بعضـی وقــتــا
 ادم دلـــش مــیـــخــاد
واســه یــکــی مــهــم بــاشــه ...
 ادمــــــــــــه دیــگــه
تـوحـصــارسیـــنــش دلـــــــــــــه 


:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن عشقولانه, متن احساسی, متن احساسی ع اشقانهبگذار بگویم
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393
ساعت : 15:22
نویسنده : حسن سمنگانی

بگذار بگویم :
آخر فهمیدم چه ربطی بهم داریم !
که پشت این همه فاصله تا این حد به من نزدیکی ..
” تو ادامه ی وجود منی “
دل من با تو آرام گرفت
این نوشته های گاه و بی گاه
قلب من است برای تشکر از تو
که تمام کج خلقی هایم را تحمل کردی
صبورانه همه ی بهانه گیری هایم را هضم کردی
و آخر هم با همان زنگ صدای همیشگی …
تسکینم دادی
من نمی دانم چه شد یا از کجا پیدا شدی !
فقط خوب کردی ادامه ی وجود من شدی
 . . . خوب کردی !    


:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن عشقولانه, متن احساسی, متن احساسی ع اشقانهوقتی نیستی....
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393
ساعت : 15:4
نویسنده : حسن سمنگانی

58439318969189333661.jpg

 وقــتی نیستـــ..!!

به قــول یکی..

یک جوریم....یکــ جـــور نا جــور......!!

دلــــــــم..!!

خوب دلـــ است دیگــر .. دســت خودم کــه نیستــ..

تنگ میشود برایـــت..!!

 

 


:: برچسب‌ها: متن دلتنگی, متن عاشقانه باموضوع دلتنگی, دلتنگترازهمیشه, متن عاشقانهوقتی نیستی....
نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم تیر 1393
ساعت : 14:52
نویسنده : حسن سمنگانی
 
 
 
وقتی که تو نیستی

 

با سبد سبد دلتنگی چه کنم؟

 

انگار با نبودنت

 

نام رنگ می بازد

 

دیگر نمی خواهم کسی را صدا بزنم ..


:: برچسب‌ها: متن دلتنگی, متن عاشقانه باموضوع دلتنگی, دلتنگترازهمیشه, متن عاشقانهدلتنگم
نوشته شده در دوشنبه دوم تیر 1393
ساعت : 20:49
نویسنده : حسن سمنگانی

وقتی که دلتنگ یکی  میشی

وقتی که دلت میخواد یکی کنارت باشه

و بتونه تنهاییت رو پر کنه

 وقتی کسی رو کنارت نمیبینی

دلت خیلی میگیره

تمام دنیا پر از پنجرها یی میشه که پرنده نداره…

دلت میخواد برای مدتی فراموشت کنی

بیخیال همه چی بشی

و بروی خودت نیاری

هر کاری میکنی نمیشه 

چون نمی تونی

فراموشش کنی

 

 


:: برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه رومانیتک کوتاه, متن کوتاه عاشقانه, متن عشقولانه, متن عاشقانه جدیدکـاش مـی فـهـمیـدی
نوشته شده در دوشنبه دوم تیر 1393
ساعت : 20:26
نویسنده : حسن سمنگانی

 

کـاش مـی فـهـمیـدی ....

قـهـر میـکنم

تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری

و بـلـنـدتـر بـگـویی: بـمان...


نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛

 

و آرام بـگویـى:

هـر طور راحـتـى ... ! 


:: برچسب‌ها: متن عاشقانه کوتاه, متن عاشقانه رومانیتک کوتاه, متن کوتاه عاشقانه, متن عشقولانه, متن عاشقانه جدیدلــحظاتی هســــــــــت
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393
ساعت : 20:42
نویسنده : حسن سمنگانی

 

عکس های جدید عاشقانه و احساسی از لحظات تنهایی

لــحظاتی هســــــــــت که :

 


هیــــچ چیز این زندگی قانع ام نمی کند ؛

 


فقط و فقط نیاز به اندکـی تــــــــــــــــــــو دارم ...

 

 

 


:: برچسب‌ها: متن عاشقانه, متن دلتنگی, دلتنگی, متن عاشقانه روز, دلتنگترازهمیشه